Nadanie numeru PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 28 
Jan Farot, Joanna Marczewska-Molenda
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388).
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
  • Wypełniony formularz „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
  • Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne)

Opłaty:

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
  • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information