Wyrobienie dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 28 
Jan Farot, Joanna Marczewska-Molenda
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.    w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Aktualne zdjęcie – 1 szt. (zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) jeśli jest w posiadaniu

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin wyrobienia dowodu osobistego wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw.
 • Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście.
 • W imieniu osoby niepełnoletniej, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba niepełnoletnia może jednak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu.
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie niepełnoletniej, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information