Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 54
 • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788) – art. 1 § 2 i 3

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim).
 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu).
 • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli jest takie wymagane).
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 84 zł - od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy:

Po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

 • Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu). Wyjątek - zezwolenie Sądu Rodzinnego.
 • Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.
 • W przypadku zezwolenia Kierownika USC na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wnosi się opłatę skarbową od decyzji w wysokości 39 zł.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information