Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (tzw. ślub konkordatowy)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788)
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i RP podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Załączniki:

  • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
  • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka dla osób owdowiałych).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli takie jest wymagane).
  • Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 84 zł - od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

Sporządzenie aktu małżeństwa – najpóźniej w następnym dniu roboczym po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego. Duchowny ma okres 5 dni roboczych na dostarczenie kopii zaświadczenia do właściwego terytorialnie Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

Odbiór 3 sztuk odpisów skróconego aktu małżeństwa następuje osobiście (mogą zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez strony).

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information