Dane kontaktowe Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Adres PSZOK:

32-075 Gołcza

Gołcza 14

Godziny otwarcia: 9.00 do 14.00 w każdą sobotę mies. za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK mieszkańcy Gminy Gołcza będą mogli nieodpłatnie oddać odpady komunalne tj.

-tworzywa sztuczne,

-zużyte opony,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym,

-odpady biodegradowalne(zielone),

Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie,

Odpady do PSZOK zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Gołcza.

Program rodzina 500 + dla mieszkańców Gminy Gołcza

Świadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2017/2018

   Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zasada przyznawania świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 tj. od października 2017r., w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, nie ulega zmianie. Rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko będzie uzależnione od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne w/w dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 pod uwagę brane będą dochody netto osiągnięte za rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego oraz dochodów nieopodatkowanych np. dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe KRUS, stypendia, alimenty i inne wymienione w ustawie.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 BĘDĄ PRZYJNOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017R.

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadza kilka istotnych zmian w ustawie             o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko
 2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzysku dochodu.
 3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.
 5. Nowe formularze wniosków.

Wniosek - pobierz

Oświadczenie o dochodach - pobierz

 

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek (od godz. 8.00 do 16.00)
wtorek - piątek (od godz. 7.30 do 15.30)

Kontakt:
tel.: (12) 388 64 11

Jednocześnie informujemy, iż w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, pod numerem: (12) 392 15 83 została uruchomiona infolinia dla rodziców i opiekunów, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00.

Galeria zdjęć

167 GPR 024   Gminny Piknik Rodzinny - Gołcza 2016

91 Niedziela Palmowa 020   Niedziela Palmowa w Gołczy - 2016

73 Dzien Kobiet mini   Gołeckie obchody Dnia Kobiet - 2016

200 Swiateczna choinka 029   Finał konkursu „Świąteczna choinka” - Gołcza 2015

197 MTPNT 044   Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy – Gołcza Cup 2015

165 NSN 007   Narodowe Święto Niepodległości - Gołcza 2015

142 Zlote Gody 016   Złote, Diamentowe i Zelazne Gody - 2015

124 zniwogranie mini   "ŻNIWOGRANIE 2015" w Przybysławicach

112 Jubileusz OSP Wielkanoc 015   Jubileusz 95-lecia OSP Wielkanoc

100 G Turniej Pilkarski 30   Gminny Turniej Piłkarski 2015

Zawody strazackie 2015 058   Zawody sportowo - pożarnicze 2015

Piknik Rodzinny w Wysocicach 031   Gminny Piknik Rodzinny - Wysocice 2015

040 Prezentacja medalu przez Posla Andrzeja Adamczyka   "Suwerenni, niezależni, samorządni" - Czaple Małe 2015

38 pochod z palmami 017   Niedziela Palmowa - Gołcza 2015

22 dzien kobiet 7   Dzień Kobiet w Gminie Gołcza - 2015

Poradnik - sygnały alarmowe

Wykrywania i Alarmowania - ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. ( Dz. U. rok. 2013 poz. 96 – wersja obowiązująca od 05.02.2013 )
 
 
 
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
 

Lp.

Rodzaje alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut

oc_sygnalizator

oc_modulowany

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ........................ dla ....................

oc_rtv

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

oc_trojkat

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

oc_sygnalizator

oc_ciagly

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ........................ dla ....................

oc_rtv

-----------------------------------

     
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o

zagrożeniu skażeniami

oc_skazenia2

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .......... około godz. ........ min. ...... może nastąpić skażenie ............................... ( podać rodzaj skażenia ) w kierunku ................... ( podać kierunek )

oc_rtv

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj skażenia) dla ...............

oc_rtv

2

Uprzedzenie o

zagrożeniu zakażeniami

oc_skazenia2

-------------------

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj zakażenia) dla ...............

oc_rtv

3

Uprzedzenie o

klęskach żywiołowych i

zagrożeniu środowiska

oc_srod

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja

o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ............................... ( podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców )

oc_rtv

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj klęski) dla ...............

oc_rtv

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY :

 1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach - ostrzec sąsiadów o alarmie.

 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.

 3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji ( pomóc słabszym i chorym ) – samoewakuować się najkrótszą drogą .

 4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę, namoczone ścinki papieru, pasy gąbki, itp.

 5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych ( ratowniczych ) – posiadając bateryjny

odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

 

 

 

 

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,
 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Stop przemocy

Przerwij milczenie!   Sięgnij po pomoc!

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

OFIARA PRZEMOCY - osoba doznająca przemocy w rodzinie.

SPRAWCA PRZEMOCY - osoba stosująca przemoc.

ŚWIADEK PRZEMOCY - osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania- widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

 

Rodzaje przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna
 • przemoc psychiczna
 • przemoc seksualna
 • przemoc ekonomiczna
 • zaniedbanie

 
INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:

Na terenie Gminy Gołcza:

P  o  m  o  c    S p  o ł e c z n a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy

Gołcza 32-075, w godzinach pon. 8.00-16.00,  wt.-piąt. 7.30-15.30, tel. (12)3886411

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 
 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych,
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami,
 • informowanie sprawcy o programach korekcyjno - edukacyjnych, wskazanie ośrodków interwencji,
 • informowanie sprawcy o środkach, jakie zostaną użyte w celu zatrzymania przemocy

 

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta - A”, który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji policji w domu, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko. „Niebieska Karta - B”, która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A. Elementami procedury „Niebieskie Karty” jest również cześć „Niebieska karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”, które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A” przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za prace zespołu:

Mirosław Serwatka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Renata Domagała - zastępca przewodniczącej

Elżbieta Kapień - sekretarz

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy tel. 12 3886 411

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
•    zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy;
•    poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
•    gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
•    jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji
•    jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gołczy.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gołcza, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Urząd Gminy Gołcza tel. 12 388 60 03

 
Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 • przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji
 • wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informacją o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich
 • jeżeli sprawca przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu, gminna komisja winna skierować go na badanie lekarzy biegłych lub wystąpić z wnioskiem do sądu o objęciem przymusowym leczeniem odwykowym;Na terenie Gminy Miechów

P O L I C J A 
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, tel. 41 38 22 200
Osoby wzywające policję mają prawo do:
 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

 
D z i a ł a l n o ś ć   p o w i a t u 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. H. SIENKIEWICZA 18, TEL. 41/38340 84
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog            wtorek            14.00-16.00
Prawnik            wtorek-czwartek    15.15-19.15
Terapia rodzin        wtorek-piątek        16.00-20.00
 
Cele interwencji kryzysowej:
 • obecność przy osobie przeżywającej kryzys poprzez wsparcie i wysłuchanie
 • rozpoznawanie i zapobieganie dekompensacji psychicznej, działaniom autodestrukcyjnym i agresywnym jako symptomom tzw. ostrego kryzysu
 • odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego pokonania trudności
 • inicjowanie procesów zmiany i twórczego wykorzystania kryzysu


O g ó l n o p o l s k a L i n i a T e l e f o n i c z n a
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

( 0- 801-1200-02; (0-22) 666-00-60) kontakt całodobowy

http://www.niebieskalinia.pl/

Poradnik - obrona cywilna

Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej
Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.
Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna stanowi kompleks przedsięwzięć:
- charakterze planistycznym,
- organizacyjnym, szkoleniowym,
- inwestycyjnym,
- materiałowo - technicznym i
- zaopatrzeniowym.

Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne.Podstawowe cele i główne zadania OC w czasie pokoju i w okresie wojny
Celem obrony cywilnej jest:
- ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
- ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
- współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
- planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury
- wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności
- przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia
- gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności
- wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń
- systematyczne szkolenie w zakresie OC:
* kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej,
* formacji OC
* ludności w ramach powszechnej samoobrony
- współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
- organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia
- organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym
- organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności
- zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej
- prowadzi likwidację skażeń i zakażeń
- pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami
- pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej
- pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania
- udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje prezes Rady Ministrów.

Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:
- przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej,
- ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej,
- koordynowanie przedsięwzięć i sprawowanie kontroli nad realizacją zadań obrony cywilnej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rządowej i organa samorządu terytorialnego, a także
- sprawowania nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są Wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Do zakresu ich działania należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach. Szefowie Obrony Cywilnej województw i gmin wykonują zadania obrony cywilnej przy pomocy podległych im urzędów oraz powołanych w ich strukturach specjalistycznych komórek organizacyjnych.
Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.
Ministrowie (kierownicy) urzędów centralnych mają obowiązek uwzględniania zadań obrony cywilnej w nadzorowanych przez nich dziedzinach.
Organizacje społeczne wykonują zadania obrony cywilnej w zakresie wynikającym z ich statusów i programów działania. Zasady i sposoby realizacji są uzgadniane w porozumieniach zawieranych przez ich naczelne organy z szefem Obrony Cywilnej Kraju.FORMACJE OBRONY CYWILNEJ

Formacje obrony cywilnej tworzy się w gminach i zakładach zatrudniających więcej niż 50 pracowników. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 50 pracowników, mogą być tworzone wspólne formacje dla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów. Jeżeli jednak w zakładzie zatrudniającym poniżej 50 pracowników wytwarza się, magazynuje lub wykorzystuje do produkcji toksyczne środki przemysłowe, kierownicy, właściciele mają obowiązek powołać formacje, zdolne do samodzielnego działania ratowniczego w strefach bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez zakład pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach i zakładach pracy tworzy się:
- formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego
- formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych

W czasie pokoju formacje obrony cywilnej nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej (w czasie od kilku do kilkunastu godzin). Czynności, obowiązki, harmonogramy i sposoby przeprowadzania tych operacji określają zarządzenia i wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.ZBIOROWE I INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY

Do ochrony ludności obrona cywilna wykorzystuje zbiorowe i indywidualne środki ochrony.

Zbiorowe to:
- budowle ochronne
* schrony i ukrycia
- ewakuacja ludności
* planowa lub
* doraźna

Do indywidualnych środków ochrony zaliczamy
a. środki ochrony dróg oddechowych
- maski przeciwgazowe filtracyjne
- maska przeciwgazowa filtracyjna dla rannego w głowę
- środki ochrony przed skażeniami dla małych dzieci i niemowląt
- maski izolacyjne
- zastępcze środki ochrony dróg oddechowych
b. środki ochrony skóry
- płaszcze ochronne
- odzież ochronna lekka
- zastępcze środki ochrony skóry:
1. fartuchy ochronne
2. płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe
3. kombinezony skórzane
4. ubiory z folii metalizowanej
5. buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych
6. rękawice gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych
7. okulary ochronne
8. nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych

Najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed zatruciem się toksycznymi środkami trującymi i gazami bojowymi, jest użycie maski przeciwgazowej.
Produkty żywnościowe, płody rolne, pasza i woda muszą być odpowiednio zabezpieczone przed skażeniem środkami promieniotwórczymi, toksycznymi środkami trującymi i bojowymi środkami trującymi. Sposoby ochrony są następujące:
- zagwarantowanie odpowiednich warunków przechowywania,
- przygotowanie odpowiednio wcześniej indywidualnych zapasów żywności nieskażonej,
- zastosowanie odpowiednich opakowań.

Zapasy te winny być przechowywane w odpowiednio urządzonych oraz uszczelnionych pomieszczeniach.
W ochronie wody pitnej przed skażeniem uwzględnia się przede wszystkim:
- przygotowanie indywidualnych zapasów wody nie skażonej,
- zabezpieczenie źródeł poboru i ujęć wody.OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

Jednym z wielu zadań obrony cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie. Działa w ramach powszechnego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Podstawę stanowią syreny umiejscowione w obiektach Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w zakładach pracy. Najczęściej syreny włączane są elektronicznie ze stanowisk kierowania obroną cywilną.
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mogą ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:
- systemy alarmowe miast,
- centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
- radiowęzły radiolinii przewodowej,
- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itp.)

Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowy szef obrony cywilnej.

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
1. Sposób ogłaszania za pomocą syren - dźwięk ciągły trwający 3 minuty
2. Sposób ogłaszania przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
3. Sposób ogłaszania przy pomocy dzwonów i gongów szybkie uderzenia trwające 3 minuty

Po usłyszeniu alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
- po usłyszeniu syreny włączyć odbiornik radiowy na pasmo lokalne
- postępować zgodnie z podanymi w komunikacie zaleceniami
- ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych i dyrekcji zakładu
- nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii

Alarm powietrzny
1. Sposób ogłaszania za pomocą syren - dźwięk modulowany trwający 3 minuty
2. Sposób ogłaszania przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA!, UWAGA!, OGŁASZAM ALARM POWIETRZNY DLA .............

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego

Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp;
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym, ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych (obrony cywilnej).

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia, z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

Alarm o skażeniach
1. Sposób ogłaszania za pomocą syren - dźwięki trwające 10 sek. powtarzane przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek.
2. Sposób ogłaszania przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA UWAGA OGŁASZAM ALARM O SKAŻENIACH DLA .....
3. Sposób ogłaszania przy pomocy dzwonów i gongów - szybkie uderzenia /bicia/ w czasie po 10 sek. z przerwami 25-30 sek. trwające 3 minuty

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniach należy;
- nałożyć indywidualne środki ochrony;
- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażenia lub zakażenia
1. Sposób ogłaszania przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA UWAGA OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE ..... OKOŁO GODZ ..... MIN ..... MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE DLA .....

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności i wody;
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
- jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Odwołanie alarmu
1. Sposób ogłaszania za pomocą syren - dźwięk ciągły trwający 3 minuty
2. Sposób ogłaszania przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA UWAGA ODWOŁUJĘ ALARM .... DLA .....
3. Sposób ogłaszania przy pomocy dzwonów i gongów - szybkie uderzenia /bicia/ trwające 3 minuty

Sposób postępowania
- powrócić na poprzednie miejsce i przystąpić do realizacji przerwanych czynności
- przewietrzyć pomieszczenie i uzupełnić zapasy środków do jego uszczelnienia
- w przypadku użycia broni masowego rażenia lub uwolnienia się do atmosfery toksycznych środków przemysłowych poddać się kontroli i zabiegom sanitarnym lub wg wskazań władz lokalnych.