Podatki i opłaty w Gminie Gołcza bez podwyżki

W dniu 8 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Stanisława Makoli – Przewodniczącego Rady Gminy. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o działalności w okresie międzysesyjnym.

Głównym tematem obrad było niewątpliwie uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Jednogłośnie zdecydowano o pozostawieniu stawek na tym samym poziomie, co w roku 2016. Rada Gminy podjęła w tym zakresie stosowne uchwały, w tym również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 51 zł za 1 dt. Warto dodać, że stawka podatku rolnego w Gminie Gołcza utrzymywana jest na tym samym poziomie od 2013 roku.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza na lata 2015 – 2020, oddania w najem części powierzchni budynku i dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kamienica, a także w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza. Obrady XXVIII sesji zakończyły interpelacje i wnioski radnych.