Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD nabór wniosków

Ogłoszenie numer 1/2017 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  rozwijanie działalności gospodarczej,     
zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. c  rozporządzenia z dnia 24 września 2015r. o wdrażaniu LSR Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (70% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie). Zgodnie z zapisami  LSR  wysokość kwoty pomocy  dla   beneficjenta  wynosi  do 300 000  złotych w okresie programowania lecz na każde 100 000 złoty otrzymanej pomocy należy stworzyć 1 dodatkowe miejsce pracy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  01.02.2017r. do 24-02-2017r. do godz. 17.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania  w Miechowie  ul. Targowa 6/3  w godz. od 900 do 17.00.

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl