XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 21 lutego 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Tradycyjnie po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o podejmowanych działaniach w minionym okresie. Następnie Przewodnicząca GKRPA Elżbieta Kwapień przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

W kolejnej części sesji, radni jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice. Wójt Lesław Blacha podkreślił, że zmiana planu nie będzie łatwa ze względu na strefę ochrony rzeki Dłubni oraz Dłubniański Park Krajobrazowy, na obszarze którego położone są obydwa sołectwa.

W czasie sesji, między innymi przyjęto Plan Mobilności dla Gminy Gołcza, dokonano zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dokonano zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sumie podjętych zostało dziesięć uchwał.

W obradach uczestniczyli wicestarosta Jerzy Pułka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Roman Suchoń, którzy zabrali głos podczas interpelacji i wniosków.