Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotła

Dofinansowanie udzielone będzie na częściowe pokrycie kosztów wymiany starego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł.  Dotacja wynosić może maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW + 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu. 

Koszty kwalifikowane stanowią :

- demontaż starego źródła ciepła,

- zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.

Podstawowe informacje dotyczące uczestnictwa w Programie:

  • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do użytkowania budynku mieszkalnego w którym znajduje się stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).
  • Nowy kocioł musi spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) (lista kotłów spełniających te wymagania dostępna jest na stronie:http://powietrze.malopolska.pl/kotly/)
  • Moc nowego kotła musi być niższa od mocy likwidowanego kotła co najmniej o 20%.
  • Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r. i składając wniosek właściciel budynku powinien być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do 15 października 2017r.). Dofinansowanie jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Uwaga: w przypadku otrzymania przez Gminę Gołcza mniejszych środków z WFOŚiGW w Krakowie niż wynika ze złożonych wniosków podczas naboru, udzielenie dotacji będzie uzależnione od kolejności złożonych wniosków (będzie decydować data i kolejność złożenia wniosku).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy,  pokój nr 17. w terminie do 22 marca 2017r. (włącznie). 

 WNIOSEK - Program PONE 2017

 

Wskażniki maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego

 

 

Zamknij informacje

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information