Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotła

Dofinansowanie udzielone będzie na częściowe pokrycie kosztów wymiany starego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł.  Dotacja wynosić może maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW + 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu. 

Koszty kwalifikowane stanowią :

- demontaż starego źródła ciepła,

- zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.

Podstawowe informacje dotyczące uczestnictwa w Programie:

  • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do użytkowania budynku mieszkalnego w którym znajduje się stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).
  • Nowy kocioł musi spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) (lista kotłów spełniających te wymagania dostępna jest na stronie:http://powietrze.malopolska.pl/kotly/)
  • Moc nowego kotła musi być niższa od mocy likwidowanego kotła co najmniej o 20%.
  • Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r. i składając wniosek właściciel budynku powinien być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do 15 października 2017r.). Dofinansowanie jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Uwaga: w przypadku otrzymania przez Gminę Gołcza mniejszych środków z WFOŚiGW w Krakowie niż wynika ze złożonych wniosków podczas naboru, udzielenie dotacji będzie uzależnione od kolejności złożonych wniosków (będzie decydować data i kolejność złożenia wniosku).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy,  pokój nr 17. w terminie do 22 marca 2017r. (włącznie). 

 WNIOSEK - Program PONE 2017

 

Wskażniki maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego

 

 

Zamknij informacje