Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha nagrodził najlepszych uczniów

Klaudia Studzińska, Anna Syguła i Maciej Jamroży ze Szkoły Podstawowej w Gołczy, Wiktor Wesołowski ze Szkoły Podstawowej w Wysocicach i Marzena Zioło ze Szkoły Podstawowej w Szreniawie to uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Ich praca i wysiłek oraz szczególne osiągnięcia zostały docenione przez władze gminy.

Czytaj więcej...

Szkody w gospodarstwie rolnym

SZKODY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYMKIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM 

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

    1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
    2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Czytaj więcej...

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych do pełnienia tej funkcji na lata 2016-2019. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2019, poz. 52) podjęte zostały czynności niezbędne dla dokonania wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję, określone kalendarzem zawartym w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 94 w Gołczy informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 24 czerwca 2019r. w godzinach od 08:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. 21 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r.

Czytaj więcej...

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Podczas VII sesji, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019r. Rada Gminy Gołcza udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni oraz uchwała o wotum zaufania dla wójta. Podczas głosowania nad uchwałą obecnych było 14 radnych, 12 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej...

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie - informacja

W związku z wystąpieniem w miesiącu maj i czerwiec bieżącego roku intesywnych opadów atmosferycznych, na drogach. Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie zwrócił się o przekazanie mieszkancom informacji w ząłczeniu pismo - pobierz

Promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ulina Wielka

Wójt Gminy Lesław Blacha oraz przedstawiciele jednostki OSP Ulina Wielka odebrali w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Ulina Wielka. Środki finansowe zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Czytaj więcej...

Dzień Samorządu Terytorialnego w Warszawie

W dniu 27 maja 2019 roku Wójt Gminy Lesław Blacha uczestniczył w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Warszawie. Podczas uroczystości, która odbyła się w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreśli znaczenie samorządu dla funkcjonowania państwa polskiego oraz nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Czytaj więcej...