Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję o udzielaniu pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń
w związku z otrzymanym
zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

  1. Beneficjent pomocy: producent rolny,

-       któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,

-       który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.

  1. Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych
w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

  1. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
    i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
  3. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
  4. Obszar pomocy: teren całego kraju.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 189 przed burzami z gradem.

IMGW-PIB ostrzega przed burzami z gradem miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h, miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 w dniu 11.08.2020r. do godz. 24:00 w dniu 11.08.2020r.

Bezgotówkowa wypłata akcyzy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 ograniczył płatności gotówkowe. Dlatego wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie przekazywana na rachunki bankowe wskazane we wnioskach. Jeżeli wnioskodawca nie poda numeru rachunku bankowego wypłata nastąpi w formie przekazu pocztowego pomniejszona o należną opłatę nadania według cennika Poczty Polskiej S. A.

Nowe stroje dla KGW z Alei Kasztanowej w Trzebienicach

Wójt Gminy Lesław Blacha otrzymał zaproszenie do objęcia patronatem wydarzenia Staropolskie Żniwa Małopolskie pt. „Jak to drzewiej w żniwa bywało” organizowanego w dniu 1 sierpnia 2020r. przez Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach. Gminę Gołcza w widowisku reprezentować będą między innymi przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Alei Kasztanowej w Trzebienicach. W związku z tym zakupione zostały dla nich nowe stroje, które w dniu dzisiejszym przekazał Wójt Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

Konkurs Instytutu Dziedzictwa "Cudowna moc bukietów"

Instytut Dziedzictwa ogłosił XII edycję konkursu "Cudowna moc bukietów". Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbędzie się w formie internetowej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Konkurs dotowany jest wieloma cennymi nagrodami, a rozstrzygnięcie będzie miało miejsce 15 sierpnia 2020r. o godz. 15:30 w czasie transmisji na żywo na platformie YouTube oraz Facebook. Więcej informacji na stronie www.cudownamocbukietow.pl

Czytaj więcej...

Przedłużony nabór wniosków "Premie dla młodych rolników"

Trwający od 3 czerwca 2020r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności.

Czytaj więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ceni oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 3 sierpnia do końca sierpnia 2020 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. Wniosek pobierz, Oświadczenie pobierz