Gołcza jedną z najlepszych gmin w Polsce

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza gmina już po raz piąty z rzędu została laureatem ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii najlepsza gmina wiejska zajmując wysokie 7 miejsce. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Gminy oceniane są według 90 kryteriów podzielonych na bloki tematyczne.

Czytaj więcej...

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Gołcza w celu zapewnienia lepszego dostępu niepełnosprawnych mieszkańców do ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych zakupiła samochód marki Ford Transit V 362. Zakup został zrealizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, obszar: „likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjno – edukacyjnych poprzez zakup samochodu”. Łączny koszt nabytku to 117 957 zł, z czego 70 tys. zł stanowi dofinansowanie z PFRON, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 roku

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

Czytaj więcej...

III sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 30 grudnia 2014r. Rada Gminy Gołcza odbyła III sesję. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa Rzeżuśni Stanisława Mirowskiego. Potem przystąpiono do realizacji porządku obrad. Podjęto kilka uchwał m.in. w sprawie zmiany wzoru deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w sprawie zmiany w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sesję zakończono noworocznymi życzeniami. 

Czytaj więcej...

Liga Halowa 2014/2015

W dniu 28 grudnia 2014r. w hali sportowej w Gołczy rozpoczęto V edycję Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Gołcza. W rozgrywkach piłki nożnej udział biorą drużyny: Strażak Przybysławice, Spartak Wielkanoc – Gołcza, Czapla Czaple Małe, Olimpia Czaple Wielkie, a także Czarni Grzegorzowie oraz nowa drużyna Reprezentacja Gminy Gołcza.

Czytaj więcej...

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania materiały

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012. 647 z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowca oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 20 sołectw  Gminy Gołcza. Wyłożeniem zostaje objęty tekst projektu planu oraz tereny oznaczone w załączniku graficznym do projektu planu, których sposób zagospodarowania przestrzennego uległ  zmianie w wyniku rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się III sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...