Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Czaple Wielkie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 21 lutego 2020 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Czaple Wielkie, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniach ankietowych przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie w 2020 roku

Informujemy, że w 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej...

"Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 18 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. Była to już XLIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - VI oraz klas VII – VIII.

Czytaj więcej...

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Informujemy, że w terminie od 21 lutego do 20 kwietnia 2020r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Czytaj więcej...

Zgoda na stosowanie nawozów od 15 lutego

Informujemy, iż rolnicy od 15 lutego mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Gołcza

Na obszarze gminy Gołcza Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Pogórska Wola – Tworzeń, na odcinku II: Pałecznica - Braciejówka. Na terenie naszej gminy gazociąg będzie miał długość ok. 7,17 km. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to IV kwartał 2021r.

Czytaj więcej...

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy z dnia 13.02.2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy informuje, iż w pobranej próbce wody z wodociągu Czaple Wielkie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla liczby bakterii grupy coli, wynoszące 8 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml). Przekroczenie to wynika prawdopodobnie z wystąpienia awarii na głównej linii wodociągowej, która wystąpiła w poprzednim tygodniu.

Czytaj więcej...