Rynek fotowoltaiki w Polsce

W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ok. 73 MW w mikroinstalacjach. Oznacza to prawie 4- krotny wzrost mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach w 2016 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.Głównymi wytwórcami energii z paneli PV w mikroinstalacjach są osoby fizyczne. Dominują u nich instalacje mniejsze – urządzenia do 10 kW stanowią ponad 90 %. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe –powyżej 10 kW i stanowią ok. 63 procent. 

moc instalacji wg podmiotu wykres

Wykres Wielkość mikroinstalacji w zależności od statusu wytwórcy, oprac. IEO

 

Większość sprzedanych modułów to moduły polikrystaliczne, które stanowią ponad 60% sprzedaży. Rok temu sprzedaż modułów polikrystalicznych wynosiła 90%. Największy udział mają moduły importowane z Chin (36,3 %) oraz Niemiec (24,8 %). 

najchetniej wybierane pv wykres

Sprzedaż modułów fotowoltaicznych ogółem w podziale na rodzaj technologii, oprac. IEO

 

Ceny systemów fotowoltaicznych (bez dotacji, dopłat) wynoszą od 4,4 tys. zł/kW netto za farmę fotowoltaiczną o mocy 1000 kW do 7,5 tys. zł/kW za domową instalacje o mocy rzędu 1 kW.

koszt pv jednostkowy wykres

 

Rynek biznesowy

W 2016 roku po raz pierwszy znaczący wpływ na przyrost mocy zainstalowanych miały firmy – autoproducenci wykorzystujący własne źródła o mocach do 200 kW do wytwarzanie energii na pokrycie potrzeb własnych i sprzedaż nadwyżek do sieci. Działania tego typy były prowadzone w oparciu o różne przepisy ustawy o OZE, a część z tych inwestycji miała charakter wyłącznie rynkowy (inwestycje zrealizowane bez wsparcia publicznego). Struktura taryf dla małego biznesu i trendy taryfowe wskazują na możliwość szybkiego rozwoju tego segmentu rynku w 2017 roku i kolejnych latach.

Zgodnie z Art. 41 Ustawy o OZE, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 (art. 41), wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE (obecnie 0,17114 zł/kWh). Nowelizacja ustawy OZE spowodowała, że w obecnym systemie prawnym inwestycje w instalacje OZE (zwłaszcza o mocach do 40 kW) realizowane w przedsiębiorstwach korzystających z taryf „C” okazały się rozwiązaniem bardziej korzystnym niż w przypadku prosumentów, takich jak osoby fizyczne i gospodarstwa domowe, korzystających z taryf grupy „G”.

 

farma foto

Artykuł stworzony w oparciu o raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”.