Odbiór dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

Poprzedni dowód osobisty jeśli nie została zgłoszona jego utrata.

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby chyba, że osoba była przy składaniu wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia.
  • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (do 13 roku życia) odbiera rodzic albo opiekun.
  • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (do 18 roku życia) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.
  • W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty w miejscu zamieszkania osoby, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz