Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuje się XV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników sesji, obrady odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz bez udziału Sołtysów wsi i gości.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2019 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gołcza za 2019 rok.
 6. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020.
 7. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Gołcza w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 10.03.2020r. w/s przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Gołcza Nr XXVI/160/12 z dnia 6 listopada 2012 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Szreniawa i Trzebienice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany oraz nabycia gruntów położonych w miejscowości Adamowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020.
 15. Wolne wnioski.