Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) - art.79 i następne

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego.
 • Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 22 zł - od sporządzenia odpisu skróconego
 • 33 zł - od sporządzenia odpisu zupełnego
 • 22 zł - od sporządzenia odpisu wielojęzycznego

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
  • Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
  • Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 • Z wnioskiem może zwrócić się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz