Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:

  • Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka.
  • Dowody osobiste rodziców dziecka.
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

  • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
  • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec, matka dziecka (jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala) lekarz lub położna.
  • Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.
  • Po sporządzeniu aktu urodzenia zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz