Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788)
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Karta zgonu.
  • Dowód osobisty zgłaszającego.
  • Dowód osobisty zmarłego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • Małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci.
  • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
  • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały.
  • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.
 

 

 

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

 

Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu. Unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej może zostać zwrócony osobie zgłaszającej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz