Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267).
  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788).

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie o powrocie do nazwiska.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  •  11 zł - za przyjęcie oświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Oświadczenie >>> pobierz