Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 28

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Załączniki:
Postawą sprostowania aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego. 
Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy:

  • Akt urodzenia – na podstawie aktu małżeństwa rodziców.
  • Akt małżeństwa – na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo.
  • Akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Akt podlega sprostowaniu jedynie w przypadku oczywistego błędu pisarskiego.

 

Nie pobiera się opłaty w sytuacji kiedy akt podlegający sprostowaniu i będący podstawą sprostowania znajdują się w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego (np. w sytuacji prostowania aktu małżeństwa aktem urodzenia).

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz