XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 20 maja 2014r. odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza, którą poprowadził Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka. W czasie sesji głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha, aby poinformować uczestników o realizowanych pracach w okresie międzysesyjnym. W ostatnim czasie rozstrzygnięte zostały przetargi m.in. na przebudowę dróg dojazdowych do pól Cieplice – Falniów Wysiołek oraz Krępa koło Pana Derdasia. Wykonawcą zadania będzie firma PHUP Mika z Nasiechowic, która zmodernizuje drogi za kwotę 259 tys. zł. Rozstrzygnięto także przetarg na termomodernizację kompleksu szkolnego tj. szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy. Zadanie wykona FHU PASO z Wolbromia za kwotę 540 810 zł. Gmina Gołcza pozyskała dofinansowanie na modernizację i doposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych. Odbyły się już przetargi na dostarczenie zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu multimedialnego, mebli. Pozostaje jeszcze przetarg na wyposażenie toalet i adaptację pomieszczeń, roboty budowlane. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z pozyskanych środków z budżetu państwa. Podpisana została umowa z firmą ANTINUS ze Skierniewic na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza. Wartość inwestycji to 2 387 497 zł. W ramach zadania od czerwca rozpoczną się prace projektowe indywidualnie dla każdego budynku. W ostatnim czasie gmina otrzymała kolejną promesę na odbudowę drogi Buk – Kamienica uszkodzonej w wyniku powodzi na odcinku 1200 m w kwocie 250 tys. zł.

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego". W 2013 roku z 29 posesji zostały zebrane łącznie 73 tony gruzu. Ponadto zdemontowano azbest z 15 dachów o łącznej masie 54 ton. Na ten rok złożonych zostało 36 wniosków, z czego 29 dotyczy demontażu, a 7 odbioru gruzu. Projekt przewiduje także pomoc rzeczową w postaci pokrycia kosztów zakupu blachy do 150 m2 dla 5 rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto, a osoby samotnej 542 zł netto.

Podczas sesji, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu, przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza”, przystąpienia Gminy Gołcza do realizacji projektu pn. „Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza oraz przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Trzebienice.

W czasie sesji Wójt Gminy podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022.