Plakat zawody

Informacja o rozpoczęciu prac przygotowawczych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Informujemy, iż przedstawiciele firmy Dotacje Optymalne DO.EKO rozpoczną w gminie Gołcza od dnia 7 kwietnia do 16 kwietnia 2021 roku wykonywanie analiz technicznych (tzw. audyty) możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych bądź solarnych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz załączoną umową na wykonanie analizy technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych bądź solarnych).

W celu uprawnienia procesu przeprowadzenia audytów u mieszkańców Gminy Gołcza, proszę w miarę możliwości o wydrukowanie i wypełnienie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach i wpłacenie kwoty 258,30 zł za przeprowadzoną inspekcję, by w dniu faktycznego przeprowadzenia inspekcji pokazać potwierdzenie zapłaty za przeprowadzony audyt, co usprawni proces dalszej realizacji instalacji.

Umowa pobierz

Ocena Techniczna jest wizytą przedstawiciela firmy Dotacje Optymalne DO.EKO w danej lokalizacji, mającą na celu sprawdzenie warunków do montażu instalacji, a następnie na tej podstawie wykonany i zatwierdzony zostaje projekt wykonawczy i po jego akceptacji przez Inspektora nadzoru - montaż.

Inspekcja nieruchomości obejmuje w zależności od wybranego źródła OZE:

a )Weryfikację możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub gruntu (kWp),

b) Prognozę ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania instalację,

c) Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne,

d) Wytyczne dot. ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny poziomej,

e) Indywidualną analizę zacieniania powierzchni dedykowanej do posadowienia instalacji, wytwarzaną przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne,

f) Określenie technicznych wymogów dotyczących doboru właściwych komponentów instalacji,

g) Pomoc w doborze optymalnego układu dla instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pompy ciepła/ kotła na biomasę.

Przed przystąpieniem do prac firma montująca instalacje, telefonicznie uzgadnia z mieszkańcami termin przeprowadzenia inspekcji.

Gmina Gołcza  będzie powiadamiać telefonicznie mieszkańców o terminie przeprowadzenia analiz technicznych (tzw. audytów). Jednocześnie reprezentant firmy DO.EKO kontaktujący się z mieszkańcami na żądanie mieszkańca powinien okazać się odpowiednim pełnomocnictwem wydanym przez Wójta Gminy Gołcza oraz dla potwierdzenia jego tożsamości powinien przedstawić swój dowód osobisty.

W przypadku wątpliwości mieszkańców, co do tożsamości osoby lub co do sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Gołczy tel. 12 388-60-03 (wew.119 lub wew.113).

W związku z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi ogłoszonymi przez Premiera RP i Ministra Zdrowia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad reżimu sanitarnego.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.