Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 08.06.2021r., Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gołcza z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Wcześniej debatowała nad raportem o stanie gminy oraz przyjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2020 rok, zatwierdziła również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2020 rok.

Ponadto, Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz uchwałę intencyjną w sprawie pomocy dla mieszkańców Zagrzebia poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.