Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) zwołuje się XXVII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawieokreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Podjecie uchwały w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/172/20 z dnia 11  listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Gołcza na lata 2021-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości zabudowanej budynkami magazynowymi usytuowanymi na działce o nr ewid. 273/6, obręb Wysocice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego o powierzchni 75 m2 położonego w budynku komunalnym w Gołczy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w celu ustawienia pojemników na odzież używaną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr 154/4 o powierzchni 0,0398 ha w Gołczy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę działki nr ewid. 89/3 o powierzchni 1,9527 ha, obręb Zawadka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Gołcza nieruchomości złożonej z działki ewidencyjnej nr 31/4 o powierzchni 0,5492 ha, położonej w obrębie Krępa, gmina Gołcza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXV/227/21 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Miechowskiemu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2021 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 24. Wolne wnioski.