zmiany 09 12 2021

 

XXIX sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji w dniu 22 grudnia 2021r., Rada Gminy Gołcza uchwaliła budżet na 2022 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 35 884 662 zł, natomiast wydatki w wysokości 36 750 730,41 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami pokryta zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 13 840 000 zł, co stanowi 37,66% wszystkich wydatków. W przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe m.in. na przebudowę dróg gminnych asfaltowych, dojazdowych do pól, przebudowę sieci wodociągowej Adamowice – Szreniawa – Przybysławice, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wysocicach, montaż instalacji fotowoltaicznych, zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Ulinie Wielkiej, przebudowę budynku komunalnego w Wielkanocy, utworzenie placu zabaw w Mostku, na realizację programu „Małopolskie OSP 2022” oraz szereg innych zadań.

Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza, w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wielkanoc.

W następnej kolejności podjęto uchwałę dotyczącą klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w Gołczy, uchwalono program Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, a także plan pracy rady gminy i stałych komisji na 2022 rok.

Ostatnimi punktami sesji były wolne wnioski, które głównie dotyczyły bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.

Obrady XXIX sesji zakończono świąteczno-noworocznymi życzeniami.