wojt podziekowanie

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gołcza

 

W miniony piątek odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Gołcza. Najważniejszym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołcza za 2013 rok, które przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha.

W ubiegłym roku dochody zrealizowano na poziomie 19 965 644 zł. Dochody składały się w 43% z subwencji, 12% dotacji, 23% dochodów własnych i 22% środków pomocowych. Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie 21 413 405 zł. 60% wszystkich wydatków stanowiły wydatki bieżące, a 40% wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe przeznaczono największą kwotę w dotychczasowej historii gminy, bo aż 8 484 635 zł. Dla porównania wydatki majątkowe w roku 2012 wyniosły 3 572 488 zł, 2011r. – 5 081 416 zł, 2010r. – 5 170 458 zł. W ubiegłym roku najwięcej środków przeznaczono na przebudowy dróg. Zmodernizowano 18 odcinków o łącznej długości prawie 14 km (w tym także droga wojewódzka i drogi powiatowe). Inwestycje wykonane w 2013 roku to m.in.:

- budowa kanalizacji w Wielkanocy i Chobędzy oraz 166 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

- budowa Centrum Zdrowia Publicznego w Gołczy

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szreniawie

- stabilizacja osuwiska w Czaplach Wielkich

- przebudowa drogi gminnej Maków – Kamienica – Chobędza

- odbudowa mostów i przepustów w miejscowościach Adamowice, Przybysławice (Gajówka) i Rzeżuśnia

- modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szreniawa - Gościniec, Rzeżuśnia, Maków – Podlasek, Ulina Wielka – Skały

- odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi w Żarnowicy, Czaplach Wielkich, Rzeżuśni – Obarka, Wysocicach – Ścibórki, Szreniawie koło rzeki, Rzeżusni – Doły

- modernizacje remiz OSP w Mostku i Wysocicach.

Skarbnik Gminy Romana Nowak poinformowała, iż na koniec 2013 roku zadłużenie gminy wyniosło 28% (limit wynosi 60%) i jest to jedno z najniższych zadłużeń w stosunku do innych samorządów. Ponadto wszystkie wskaźniki wskazują na stabilną i płynną sytuację ekonomiczną gminy. Skarbnik Gminy podkreśliła, iż wszystkie analizy świadczą o dobrym kierunku rozwoju gołczańskiego samorządu, a majątek gminy od 2006 roku został zwiększony aż o 25 mln zł.

Rok 2013 był niewątpliwie rokiem rekordowym. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane inwestycje za największą w dotychczasowej historii gminy kwotę 8 484 635 zł, która stanowi aż 40% wszystkich wydatków budżetowych. Po wysłuchaniu sprawozdania radni bez wahania zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołcza za 2013 rok, a następnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.