Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Gołcza

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuje się XXXII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Gołcza.
3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/172/20 z dnia 11 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Gołcza na lata 2021 – 2023, zmienionej uchwałą Nr XXVII/239/2021 z dnia 29 października 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Gołcza, a Gminą Miechów dotyczącego powierzenia Gminie Miechów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług zamieszkiwania dziennego lub całodobowego w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będących mieszkańcami Gminy Gołcza
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gołcza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej i upoważnienia jej kierownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem zabudowanej nieruchomości nr ewid. 131 w Wielkanocy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza przyjętego Uchwałą Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015 r. wraz ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Gminy Gołcza: Nr XIV/115/20 z dnia 10 marca 2020 r. oraz Nr XXV/224/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
12. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2021 rok.
13. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022.
14. Sprawozdanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2021 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
20.Wolne wnioski.