Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 73

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Załączniki:

  • Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.
  • Dowód tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

  • Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
  • Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
  • Ustanowienie pełnomocnika do załatwienia sprawy wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 17 zł.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz