Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
parter (KASA)
Janusz Natkaniec 
tel. 12 388-60-03 wew. 128

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
  • Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Kserokopia aktualnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki lub umowa dzierżawy.

Opłaty:

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
  • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godzinach od 8:00 – 12:00.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się po uzyskaniu pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz