Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu - pobierz
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - pobierz
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - pobierz

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej podst. prawna Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:

  • W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz