Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
I piętro, pokój nr 12
Paweł Cencek
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz.310)

Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) – (ze starostwa)
 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

  • Wnioskodawca może się ubiegać o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia.
  • Należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
  • Starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie Wnioskodawcy pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pomocy w gospodarstwie rolnym.
  • Złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów.
  • Przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
  • Przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
  • Zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz 

Wniosek >>> pobierz