Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 12
Paweł Cencek
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r poz. 391 )
  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)
  • Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11.09.2012r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wraz z załącznikami określonymi we wniosku
 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku, opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy: KBS o/Gołcza nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>>pobierz