Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 12
Paweł Cencek
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r poz. 391

  • Ustawa z dnia 21.08.1997r.o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.nr 106, poz.1002 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. 1998r. nr 116 poz.753)

  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267)

  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

  • Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30.03.2012r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wraz z załącznikami określonymi we wniosku
 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 617,00 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku, opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy: KBS o/Gołcza nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

 Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>>pobierz