Przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 3
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) – art. 951

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty z numerem PESEL spadkodawcy (do wglądu).
 • Dowody osobiste z numerami PESEL dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca (do wglądu).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:
 • 22 zł – za sporządzenie protokołu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Termin przyjęcia przez Sekretarza Gminy oświadczenia woli, zainteresowany ustala osobiście w sekretariacie Sekretarza Gminy.
 • Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków. Świadkami nie mogą być:
  • osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby niewidome, nieme lub głuche,
  • osoby nie umiejące czytać i pisać,
  • osoby nie władające językiem polskim,
  • osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  • osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz