Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 3
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

 • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Wymagane dokumenty:

 • Dokument potwierdzający, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach (uwierzytelniona kopia).
 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (uwierzytelniona kopia).
 • Świadectwo pracy młodocianego pracownika (uwierzytelniona kopia).
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (uwierzytelniona kopia).
 • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, iż młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przygotowanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami (uwierzytelniona kopia).
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej – w przypadku ukończenia nauki zawodu.
 • Formularz informacji podstawowych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku gdy Gmina Gołcza posiada środki (przekazane z budżetu Wojewody Małopolskiego) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Gołcza.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Oświadczenie >>> pobierz

Instrukcja>>> pobierz