Poświadczenie oświadczenia o gospodarstwie poniżej 300ha

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 3
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz.U. Nr 64, poz.592 z 2003r., z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o:

  • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
  • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienie o odmowie.

Uwagi:

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących statusu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa pomocne jest przedłożenie takich dokumentów potwierdzających posiadanie użytków rolnych jak:

- aktualny nakaz płatniczy

- umowa dzierżawy lub umowa użytkowania gruntów,

- akt notarialny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz