Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. - tekst jednolity)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663 z 2004 r.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości.
  • Odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej (oryginał).
  • Wypis z rejestru gruntów (oryginał).
  • Wstępny projekt podziału działki.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) –opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz