Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
Paweł Pardała
parter, pokój nr 27
tel. 012 388-60-03 wew. 139
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

  • 17 zł - od wydania zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz