Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.) - art. 4 ust. 2

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub
  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Załączniki:

  • Kopia mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem.
  • Graficznie przedstawiony planowy sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
  • Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w uzasadnionych przypadkach.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

 

  • 107 zł - za wydanie decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Nie wydaje się w chwili obecnej decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dlatego, że na terenie gminy obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Gołcza. Wyjątek stanowi części działki nr 175 w Wysocicach w zakresie dotyczącym terenu oznaczonego symbolem „1Ks”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz