Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu wg studium zagospodarowania przestrzennego gminy: nieruchomości, działek, pól, łąk itp.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.) – art. 30 ust. 1

Wymagane dokumenty:

Podanie, które powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko właściciela działki.
  • Adres.
  • Nr działki.
  • Położenie działki (wieś, gmina).
  • Jakiemu celu ma służyć wydanie zaświadczenia.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

  • 17 zł - od wydania zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz