Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

We wniosku należy podać:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres).
 • Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 •  W załączeniu mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną, alternatywnie dokładne określenie numerów ewidencyjnych rzeczonych działek
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • za wydanie wypisu ze stadium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • 30 zł – do 5 stron,
  • 50 zł – powyżej 5 stron,
 • za wydanie wyrysu ze stadium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4,
  • nie więcej niż 200 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz