Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481 z 2004 r.) § 1 pkt 1
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późn. zmianami/,
 • Uchwała Nr XXIII/178/04 Rady Gminy w Gołczy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXIV/193/04 Rady Gminy W Gołczy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/178/04 Rady Gminy w Gołczy z dnia 20 października 2004 r.

Wymagane dokumenty:

 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, bądź sposób zabezpieczenia robót.
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) nie pobiera się opłaty. Zwolnienie z opłaty skarbowej na:

 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz