Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 18 maja 1964 r.  z późniejszymi zmianami) – art. 232-243

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek.
 • Kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej.
 • Kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej.
 • Kserokopia odpisu księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy.
 • Kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej oświadczenie, ze strona wybudowała obiekt z własnych środków finansowych lub nabyła nakłady.
 • Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania tj. koszt wykonania operatu szacunkowego i ewentualny koszt wykonania podziału geodezyjnego.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 8 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Protokół rokowań.
 • Umowa zostaje sporządzona w formie aktu notarialnego.
 • Wysokość opłaty rocznej ustala się w akcie notarialnym.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz