Wyrażenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych znajdujących się w pasie dróg gminnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1491 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych znajdujących się w pasie dróg gminnych z dokładnym określeniem przystanków, z których przewoźnik chce korzystać.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wyrażenia zgody stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Podanie we wniosku numeru telefonu, pod którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą  może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz