Deklaracja na podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 14, Klaudia Kozioł, tel. 12 388-60-03 wew. 115 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy w Gołczy z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego, kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT – 1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finan. z dnia 24 lipca 2019r. /Dz. U.z 2019r poz 738/)
 • Wypełniony załącznik do deklaracji (DT – 1/A)
 • Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy Referat Finansowy (pokój nr 9) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Rozporządzenie oraz deklaracja  >>> pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz