Udzielenie pomocy publicznej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia przez przedsiębiorców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 14, Klaudia Kozioł, tel. 12 388-60-03 wew. 115 
I piętro, pokój nr 13, Łucja Kluzek, tel. 12 388-60-03, wew. 118

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 30 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 z 2004r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

  • Deklaracje DRA z kopiami przelewu składek za m-c, w którym dokonano zwiększenia zatrudnienia i za m-c poprzedzający zatrudnienie.
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o korzystaniu z pomocy publicznej.
  • Pozwolenie na uruchomienie nowej linii produkcyjnej w związku z zatrudnieniem.
  • Pozwolenie na modernizację zakładu.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz