Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenia na raty)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 14, Klaudia Kozioł, tel. 12 388-60-03 wew. 115 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015r. poz 613 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek.
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków z Urzędu Skarbowego.
  • Odcinki emerytur, rent (kopie).
  • Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego.
  • Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki).
  • Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty).
  • Dowody obrazujące szkody powstałe w gospodarstwie, 
  • Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak. 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Oświadczenie>>> pobierz