Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty.
 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” bądź „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 • Potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta lokalu lub budynku, złożone w urzędzie na w/w. formularzu.
 • Przedłożenie dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.).

Opłaty:

Od czynności meldunkowych opłaty skarbowej nie pobiera się.
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie decyzji w sprawach meldunkowych – 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa zameldowania następuje w drodze decyzji, na które przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.
 • Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę         w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast przy zameldowaniu na pobyt czasowy, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego i czasowego oznacza wymeldowanie z poprzednich miejsc pobytu w przypadku gdy wcześniej nie nastąpiło wymeldowanie z tych miejsc.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Zgłoszenie pobytu stałego >>>pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego >>>pobierz
Karta sprawy >>>pobierz