Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2011 nr 195 poz. 1153 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2011 nr 243 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 poz. 1628)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód tożsamości lub dokument podróży.
 • Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL” lub wniosek o wydanie poświadczenie zamieszkania.

Opłaty:

17 zł - za wydanie zaświadczenia
31 zł - za udostępnienie danych jednostkowych
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).
UWAGA: Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 • Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 • Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
 • Przez dane jednostkowe należy rozumieć dane jednej osoby lub dane osobowe osób zameldowanych pod jednym adresem ;wyłącznie w zakresie imion i nazwisk.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek udostępnienie danych >>> pobierz

Wniosek wydanie zaświadczenia >>> pobierz