Wyrobienie dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.    w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Aktualne zdjęcie – 1 szt. (zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) jeśli jest w posiadaniu

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin wyrobienia dowodu osobistego wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw.
 • Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście.
 • W imieniu osoby niepełnoletniej, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba niepełnoletnia może jednak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu.
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie niepełnoletniej, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Wniosek o wydanie dowodu >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz